Stadgar

Stadgar för Södra Journalistföreningen

Antagna vid årsmöte 20 mars 1993, med ändringar föranledda av Svenska Journalistförbundets kongressbeslut 1992 om införande av distrikt.

§ 1 Ändamål
Föreningen är en lokal sammanslutning av medlemmar anslutna till Svenska Journalistförbundet.

Föreningen har till uppgift
att på bästa sätt förvalta föreningens fonder, rekreationsanläggningar
och övriga tillgångar,
att fördela studie- och rekreationsstipendier bland ansökande medlemmar,
att stimulera till studier och debatt i yrkes- och pressetiska frågor och
att främja yrkesmässig social gemenskap bland medlemmarna.

§ 2 Verksamhetsområde
Föreningens verksamhet utgörs av Skåne och Blekinge.

§ 3 Medlemmar
mom 1
Medlemmar i Svenska Journalistförbundet, verksamma och /eller boende inom föreningens verksamhetsområde är automatiskt anslutna till Södra Journalistföreningen.
mom 2
Medlem har företräde framför icke medlem till de allmännyttiga förmåner föreningen erbjuder.
mom 3
Utträde ur föreningen är föreningen beviljas av föreningens styrelse vid begäran.

§ 4 Avgifter
Medlems- eller annan form av avgift kan införas med av årsmötet fastställt belopp.

§ 5 Styrelse
mom 1
Föreningens styrelse utses vid ordinarie årsmöte.
mom 2
Föreningens styrelse ska bestå av ordförande, sekreterare, kassör samt fyra ledamöter.
mom 3
Ordförande väljes av årsmötet för ett år. Övriga styrelseledamöter väljes för två år på så sätt att årsmötet varje år väljer tre ledamöter. Kassör väljs särskilt.
mom 4
Medlem i föreningen är valbar till styrelse- och/eller annan förtroendepost.
mom 5
Styrelsen är beslutsmässig när fyra ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal fäller ordförandens röst utslaget.
mom 6
Styrelsen skall till föreningens årsmöte avge berättelse över föreningens verksamhet och ekonomi.
mom 7
Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för förvaltningen av föreningens tillgångar.
mom 8
Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören gemensamt eller var för sig.

§ 6 Årsmöte
mom 1
Föreningen håller årsmöte senast under september månad. Samtliga närvarande medlemmar äger rösträtt på föreningens årsmöte.
mom 2
Föreningens årsmöte omfattar stadgeenliga ärenden:
Val av ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringspersoner, vilka jämte ordföranden justerar mötets protokoll.
Styrelsens berättelse
Revisorernas berättelse.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av eventuella arvoden.
mom 3
Följande val frättas vid årsmötet:
Ordförande.
Ordinarie ledamöter.
Två revisorer jämte en suppleant.
Val av valberedning
mom 4
Årsmötet utser också en valberedning för ett år. Den skall beslå av två ledamöter jämte en suppleant och har att förbereda alla stadgeenliga val utom val av valberedning. Årsmötet utser beredningens sammankallande.
Beredningens förslag till vid årsmötet förekommande skall vara tillgängligt minst 5 dagar före årsmötet.
Styrelseledamot är ej valbar i valberedningen.
mom 5
Tidpunkt för ordinarie årsmöte skall meddelas minst 30 dagar före sammanträdesdag. Kallelse kan ske via annonsering i förbudsorganet Journalisten.
Medlemsmöte hålles då styrelsen finner det nödvändigt eller då minst en tredjedel av föreningens medlemmar gör skriftlig framställa därom. I sistnämnda fall kallar styrelsen till extra möte att hållas inom 30 dagar efter det att framställan inkommit från medlemmarna.

§ 7 Beslut och omröstning
mom 1
Föreningen är beslutsmässig då kallelse skett i stadgeenlig ordning.
mom 2
Beslut vid föreningsmötet fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal fäller mötesordförandens röst utslaget.
mom 3
Om sluten omröstning begärs vid personval skall sådan genomföras. Vid lika röstetal avgör lotten.
mom 4
Endast närvarande medlemmar äger rösträtt vid föreningens möten.
mom 5
Styrelseledamot äger icke rösträtt i fråga som rör ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 8 Revision
mom 1
Verksamhetsåret löper från och med 1 januari till 31 december.
mom 2
Styrelsens verksamhet och ekonomiska förvaltning skall fortlöpande granskas av vid årsmötet utsedda revisorer.
mom 3
Styrelsen äger rätt att anlita auktoriserad revisor och ekonomiskt kunnig person utanför styrelsen för förvaltning av föreningens fastigheter och fondmedel.
mom 4
Revisorer har rätt att närhelst så önskas ta del av alla handlingar som rör föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning.
mom 5
Revisionsberättelse med handlingar rörande ansvarsfrihet ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen minst 15 dagar före årsmötet.

§ 9 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar fordras att beslut fattas därom med minst två tredjedelars majoritet vid ordinarie årsmöte.
Förslag till ändring skall inges till föreningens styrelse minst 20 dagar före ordinarie årsmöte.

§ 10 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen fattas genom allmän medlemsomröstning och med två tredjedelars majoritet.
I händelse av föreningens upplösning fördelas dess tillgångar till samtliga till Journalistförbundet anslutna klubbar i Skåne och Blekinge, till Frilans Syd och till Skånes Journalistseniorer, i proportion till antalet medlemmar. Om annorlunda är bestämt i särskilda stadgar för föreningens fonder skall dessa gälla.

Rulla till toppen